جمع امتیازهای شما


لیست امتیازهای دریافتی

نام کاربریتاریخامتیازهاورودی
یافت نشدن کاربر (ID: 5)35امتحان دوم
یافت نشدن کاربر (ID: 5)45امتحان اول
یافت نشدن کاربر (ID: 3)25انظباط
یافت نشدن کاربر (ID: 3)5نمره درس اول
یافت نشدن کاربر (ID: 2)50نمره درس اول
نام کاربریتاریخامتیازهاورودی